Kiralama Koşulları

OTOMOBİL TESLİM KOŞULLARI

İş bu kiralama sözleşmesinin ön yüzünde adresi ve ünvanı bulunan, palka ve modeli yazılı aracı kiraya veren Ecrin Rent a Car ‘’KİRAYA VEREN’’, aynı sayfada Adı-Soyadı ve imzası bulunup ,kira karşılığında kullanmak üzere alanda ‘’KİRACI’’ olarak adlandırılacaktır.

Madde1:GENEL KOŞULLAR

1.KİRAYA VEREN, mülkiyetinde bulunan aracı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyuması şartı ile  ‘’KİRACI’’ya önceden saptanan süre içinde kiraya vermiştir.KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız,yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar , ilgili belgeler (Motorlu Araçlar Tescil Belgesi, Sigorta Poliçesi, haritalar vd.) ve tüm aksesuarları ile teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.Aracın KİRAYA VEREN’in adresi dışında bir adreste teslim alınması ve teslim edilmesi durumunda oluşacak tüm masraflar KİRACIYA aittir.

2.KİRACI aracı aşağıda sayılan durumlarda;

a.Gümrük yasaları ve ateşli silahlar mevzuatı başta olmak üzere T.C. Kanunlarına aykırılık teşkil edecek şekilde kullanamayacağını ve kullandırmayacağını, taşınması suç olan eşyalarını taşınmasında ve diğer gayri kanuni işlerde kullanılmayacağı ve kullandırmayacağını,

b.Yarış hız denemesi, ralli sağlamak denemsi, motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dereyatağı, vs gibi yerlerde kiralanış amaçları dışında tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kullanmayacağını ve kullandırmayacağını,

c.Uykusuz veya beyni refleksleri veya hareket kabiliyetlerini azaltan yada uyuşturan ilaçlar almış veya uyuşturucu etkisi altında veya alkollü olarak kullanmayacağını ve böyle durumdaki kişilere kullandırmayacağını,

d.Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde , itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında,

e.Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, herne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,

f.Ödeme şekli ne olursa olsun ister sözlü, ister yazılı sözleşme ile ivaz karşılığı yolcu eşya taşımada, başkasına kullandırma, ariyet ve kiralamada hiçbir şekilde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.KİRACI, oto kiralama sözleşmesine konu araçlarda KİRAYA VEREN’in önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir surette bir değişiklik, orijinal aksamda modifikasyon veya parça ilavesi yapmayacaktır.

4.KİRACI, sözleşme konusu aracı kullanırken, gerekli dikkat ve ihtimal göstererek teknik limitlerini zorlamayacak, gereken bakım ve denetlemeyi yaparak hasar anında arızayı büyütmeden gerekli önlemleri alacak KİRAYA VEREN’in  (veya KİRAYA VEREN’in uygun gördüğü kabul ettiği) yetkili servise başvuracaktır.

5.Sözleşmenin düzenlendiği sırada KİRACI’nın 21 yaşını doldurmuş,en az 1 yıllık yerli ve uluslararası ehliyetinin ibrazı gereklidir.KİRAYA VEREN’in onayı olmaksızın, KİRACI aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz.Bu durumda KİRAYA VEREN aracı kullanarak üçüncü şahsın kimlik , adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözlşemeye kaydeder ve imzalattırır.Aksi halde sigortalar, hasar teminatı ve dilerse KİRACI’nın 2.Maddede söz konusu edilen depoziti irat kaybeder.

6.KİRACI, araçları teslim aldıktan itibaren koruma ve kollama sorumluluğunuda almıştır.Araç kirada iken çalınması halnde KİRACI en geç 24 saat içerisinde KİRAYA VEREN’e aracı kullanarak üçüncü şahsın kimlik, adres ve gerekli yasal işlemleri yerine getirecektir.KİRACI’nın yasal işlmeleri tam eksiksiz olarak yerine getirmeside kaynaklanan hak kayıpları ve zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır.KİRAYA VEREN çalınan araç 45 gün içinde bulunmadığı takdirde rayiç bedelini KİRACI’dan talep edebilir.Aracın çalındığı günden, bdedelinin sigorta şirketinden alınacağı güne kadar geçen her gün için KİRACI, kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Araç sonradan bulunsa bile o güne kadar olan kira tutarı KİRACI tarafından ödenir.Ayrıca ilgili sigorta şirketine taşıtın orjinal anahtarlarını teslim edilmesi zorunluluğubulunduğundan, orijinal fabrikasyon kontak anahtarlarını en geç 24 saat içerisinde KİRACI tarafından KİRAYA VEREN’E teslim edilmesi zorunludur. Orjinal fabrikasyon anahtarlarının teslim edilmemesi, yasal işlemlerin KİRACI tarafından tam ve eksiksiz yerine getirilmemesi, vb durumda taşıtın o günkü kasko bedelini ve taşıt alım vergileri ile birlikte noter masraflarını, kısaca piyasa anahtar teslim fiyatının KİRACI, KİRAYA VEREN’İN yazılı talebine istinaden defaten ve nakden ödeyecektir.

7.KİRACI, KİRAYA VEREN’e teslim anında araca ait belgeleri ( Motorlu Araçalar Teslim Belgesi, Motorlu Araçlar Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Plakalar vb) iade etmediği takdirde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği, kayı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

8.Aracaın herhangi bir olaya nedeniyle kiracının kusuru olması dahil, kira süresinde gerçekleşen bir halden dolayı aracın icra mercilerine veya diğer resmi makamlarca müsaeresine el konulmasına karar verilirse, KİRACI, aracın tüm olarak geri alınması için yapılacak her türlü harcama ve bu süre içinde yoksun kalınan kira bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt ederi KİRACI, aracın KİRAYA VEREN’e tam olarak teslim edeceği güne kadar geçen her günkira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.Kira süresi içinde, bakım ve onarım sorumluluğu kiracıya aittir.Kiracı, kira süresi içinde aracın periyodik bakımını (Yağlama, yağı değiştirme,hava filtresi, yakıt polen filtresi vb) yaptıracak onayı işlemlerin masrafları KİRAYA VEREN adına aldığı ayrıntılı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir.Tabi kullanma eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme KİRAYA VEREN’e aittir.Buna karşılık mutad oomayan kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve masraflar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda, kullandığı yere getirilmesi için yapılacak taşıma masrafları KİRACI’ya aittir.

10.KİRACI, kendisi veya başkası tarafından kira süresi içerisinde veya önce yada aracın KİRAYA VEREN’e iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan herhangi bir malına kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflarda dahil KİRAYA VEREN peşinden ibra etmiştir.

11.Bir günlük kira süresi 24 sattir.Haftalık yada aylık kira süreleri 7 gün veya 30 gün olarak hesap edilir.

12.KİRAYA VEREN bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği gibi fesh edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.Aracı KİRACI’nın rızası ve haberi olmaksızın dilediği gibi geri alabilir.

13.Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartalarda herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

14.KİRACI’nın aracı yurt dışına çıkarılması KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ve iznine tabidir.Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içrinde kullanılacaktır.

15.KİRACI aracı kullandığı sürece benzin, köprü, otoyol geçiş giderleri, otopark bedeli vd ödemeleri gerçekleştirecektir.KİRACI aracı kullanırken trafik kurallarının ihlali nedeniyle trafik cezası uygulanması halinde ceza bedelini yasal süresi içerinde ödeyerek, ceza makbuzunuda  KİRAYA VEREN’e ceza kesim tarihinden 1 iş günü içerinde verecektir.Ayrıca KİRACI, söz konusu giderlerini tam yada vaktinde ödenmemesi nedeniyle bilahare taahhuk ettirip , KİRAYA VEREN’den talep edilecek bedeller ile cezalar, faizler ve diğer ferillerinide ödemekle yükümlüdür.

16.KİRACI, hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki doananım ve gereçleri devir ve temizlik ve telhin edemez ve bunları KİRAYA VEREN’e zarar verecek biçimde kullanamaz.Bu taahhüde aykırılığı , KİRAYA VEREN’e derhal aracın geri verilmesini herhangi

Madde2:ÖDEME

10.Sözleşmenin düzenlenmesi tarhindeki tarfiye göre kesin hesap, kiralama bitiminde saptanır. KİRAYA VEREN, 200 EURO bedelinde ( Karşılığı ogünkü TCMB döviz kurları baz alınarak hesaplanır.)Depozit alabilir.Ödemede baz Türk Lirası’dır.Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanarak döviz üzerindende ödenebilir.Bunların dışında geçerli kredi kartaları, geçerlilik limitlerini aşmadıkları takdirde nakit para gibi işlem görür.KİRACI 48 saat öncesinden haber verip, KİRAYA VEREN’in onayının ardından ve kira depozitine gerekli miktarı ekleme şartıyla kira süresini uzatabilir.

Madde3:SİGORTA, HASAR TEMİNATI ve BAĞIŞIKLIK

19.KİRAYA VEREN, aracı Karayolları Trafik Kanunu  uyarınca Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalatmıştır. Bu sigorta teminatı, kira döneminde aracı tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı limitler ile sınırlıdır.Bu miktarlar üzerindeki her türlü mali sorumluluk (Maddi, bedeni manevi zararlar vb.)KİRACI’ya ait olup, poliçedeki miktarlar üzerinde bir ödeme yapmak zorunda olan KİRAYA VEREN, KİRACI’ya rücu hakkına haizdir.KİRACI talep edilen miktarı süresinde ödemediği takdirde, aylık %5 faiz ile ödeyeceğini taahhüt eder.

20.Ferdi kaza sigortası, KİRAYA VEREN’in sigortadan elde ettiği limitler il sınırlıdır.KİRACI bu sigortadan yararlanmak için yürürlükteki kira tarifesine gösterilen katılma primini öder ve sigorta istediğini mahsus haneyi imzalayark belirler.

21.Araç KİRACI’da iken gerçekleşmiş bir kazadan dolayı KİRAYA VEREN’in ödemek zorunda kalacağı tüm maddi manevi tazminat bedellerinden dolayı KİRACI sorumludur. (Sonraki tarhte bir olay çıksa dahi)

22.Kaza sonucu, KİRACI’nın kusurlu olması halinde sözleşme konusu araca başka bir araca veya üçüncü kişilere verilmesi halinde, bu zarardan kaynaklanan hertürlü maddi ve manevi tazminat taleplerinde şahsen sorumlu olduğunu ve bizzat ödeyeceğini kaza nedeniyle üçüncü şahısların KİRAYA VEREN aleyhine tazminat talebinde bulunması veya dava açması sonucu, KİRAYA VEREN’in tazminata mahkum olması ve ödeme mecburiyetinde kalması halinde bu kararlar ile ödemelri ve ferilerini KİRAYA VEREN’in ilk talebi üzeine başka bir ihtara gerek kalmadan, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

23.Kaza halinde KİRACI’nın yükümlülükleri ve sorumlulukları;

a)Sözleşmeden kaynaklanan tüm sorumluluklarını zamanında ve gereği gibi yerine getirecektir.

b)Kazada tamamen kusurlu olmamalıdır.

c)Kusurun tamamının KİRACI’ya eylemlerinden sorumlu bulunduğu şahıslara veya aracın sürücüsüne ait olmamalıdır.

d)Araçtan bazı şeylerin çalınması ( radyı, stepne, avadanlıklar vb.) halinde ortaya çıkacak zarar teminat kapsamı dışındadır ve KİRACI sorumluluğu altındadır.

e)KİRACI, kasten ve ihmal sonucu kendisine yüklenmesi gerekenden daha ağır bir kusur ve sorumluluk yüklenmemiş olmalıdır.

f)Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan ve geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün neden olduğu kazlar ile taşınan mallardan doğan veya malların sebep olduğu kazalrdan dolayı dorudan KİRACI sorumludur.

g)Kendisine ait kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyn KİRAYA VEREN, tahsil edemediği zarar ve aracın işiten kalma tazminatı için KİRACI’ya rücu hakkına sahiptir.Tamir süresi boyunca KİRAYA VEREN’in o anda yürürlükteki otomobil kiralama tarifesine göre uğradığı mahrumiyeti ( hasarlı aracın işten kalmasından ötürü) sigorta hasar tazminatı ve bağışıklık kapsamı dışındadır.

h)Lastik onarımları, far ve stop lambaları kırılmaları ve benzeri sigorta kapsamı dışındaki hasarlar KİRACI tarafından karşılanır.

I)Araçlarda kaza ve fabrikasyon hatalar haricinde meydana gelebilecek sürücü hatasından kaynaklanan lastik patlaması/yaralanması/balon yapmas, stepne çalınması, jantta oluşan hasarları teyp kafalığının sürücüde olmasıdurumu haricindeki  teyp çalınmaları jant kapağının çalınması veya düşmesi, araç üzerinde bulunan ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve bunun gibi avadanlıklar zarar görmesi, kötü yakıt kullanımı nedeni ile aracın motorunun veya mekanik parçalarının zarar görmesiv.b.sigorta kapsamına girmediğinden bu konular ile ilgili KİRAYA VEREN aleyhine oluşacak olan masrafların tazmini KİRACI’nın sorumluluğundadır.Kaza ve fabrikasyon hatalar dışında otomobilin mekanik aksamında (debriyaj, ön takım, motor vs.) ve bunun dışında lastik ve jantlarda oluşabilecek hasarlarda, KİRAYA VEREN’in ekspertizi esas alınacaktır.

j)Kira süresi içinde veya araçların KİRACI’nın fiili tasarrufunda bulunduğu süre içinde vuku bulabilecek her türlü zarar ve/veya üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyanlar ile bu kişilerin hak ve taleplerinden sadece KİRACI mesuldür.Herhangi bir surette KİRAYA VEREN’in rücu ettiği miktarı tamame ve defaten ödemeyi, peşinen kabul ve tahhut eder.

k)Sigortanın geçerli olabilmesi için, otomobil kaza yerinden kaldırılmadan trafik kaza zaptı tutturulacak olup, trafik kazası halinde kazayı takiben hemen trafik ve alkol raporu, KİRACI şayet varsa olaya karışan sürücülerin adları ikametgah adresleri belge fotokopisi mümkün olduğu takdirde ihtiyari trafik kasko sigortalarının sağladığı şirket adı ve poliçe numaralarının temin etmek durumundadaır.

l)Alkol muayenesinin yaptırılıp, trafik raporunun alınarak KİRAYA VEREN’e verilmesine kadar olan tüm aşamalarda KİRACI birebir sorumludur.Aracın kaza, çalınma veya gasp halinde durumu açıklayan zabri bildirim ve sair adli evrakı sürücünün doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa Adana içinde en geç 24 saat diğer il veya ilçelerde en geç 48 saat içinde ilgili tüm evrakı KİRAYA VEREN’in yetkilerine teslim etmek zorundadır.Süresi içinde bildirmeme veya süresi içinde evrak teslim etmem hallerinde hasar bedeli ve onarımda geçecek sürenin kirası KİRACI tarafından karşılanacaktır.

Madde 4:SAİR HÜKÜMLER

24.İhtilaf halinde Ecrin Rent a Car  kayıtları esas, Adana Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olup,sözleşmede yer verilen adresler tebligatta geçerli adresler sayılacaktır.

25.KİRACI, kendine ulaşacak ihtar, ihbari icra takip ve davalardan KİRAYA VEREN’i derhal yazılı olarak haberdar edecek mahkemeden KİRAYA VEREN ihbar talebinde bulunacaktır.Yasal itirazların süresinde yapılmaması ve takip/davaların derhal KİRAYA VEREN’e yazılı olarak bildirmemesi halinde bildirimi yapmayan taraf bu durumun doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacaktır.

26.KİRACI, teslim aldığı iş bu sözleşmenin sona ermesi halinde hiçbir ihbar ve ihtar gerek olmaksızın teslim aldığı hali ile bakımlı ,ksiksiz, temiz, arızasız ve çalışır vaziyette, KİRAYA VEREN’e derhal teslim edilecektir.Araçların erken teslimihiçbir şekilde KİRACI’nın lehine bir indirim hakkı doğurmaz; Geç teslim halinde ise KİRACI geç teslim edilen hergün için hiçbir mecbur sebep göstermeksızın kira bedeline ek olarak günlük ………… TL. Bedeli ödemeyi kabul ve tahhut eder.

27.Aracın iadesi sırasında araçta meydana gelmiş normal kullanım dolayısı ile oluşan aşınma hariç zarar bedeli kiracı tarafından derhal ödenecektir.

28.KİRAYA VEREN; dava açmak yada icra takibi başlatmak zorunda kalırda KİRACI her türlü masrafları gecikmee faizi ile birlikte derhal ödeyeceğini kabul ve tahhut eder.İcra Tahsil ve Cezaevi Harcı ile vekalet ücreti KİRACI’ya  aitir.

29.Sözleşme maddelerinde sadık kalınmak üzere KİRACI’dan ………………..tutarında 1 adet senet alınmış olup, bu senet amaç dışı kullanılamaz.

30.İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmü Türkiyr Cumhuriyeti kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, yalnız sözü geçen hükmü geçersiz sayılır ve uygulanmaz.Söz konusu geçersizlik veya uygulanmazlık iş bu sözleşmenin amacını tamamıyla bozmadığı ve taraflardan birinin mefaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi sözleşmenin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

31.Taraflar iş bu 31 maddeden oluşan Araç Kiralama Sözleşmesi ekini okuduklarını, metni uygulamayıo kabul tahhut ettiklerini beyan ederler.

Kiralama Koşulları